Yhteisöt, verkostot ja asiakkaat

Yhteisöt, verkostot ja asiakkaat

Toiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat museota ympäröivät ihmiset ja toimijat. Tärkeää onkin kirkastaa, keitä museo haluaa palveluillaan tavoittaa. Ydinkysymys on: keille ja keiden kanssa palveluita suunnitellaan ja toteutetaan, jotta saadaan aikaan tavoiteltuja vaikutuksia? Haluttu vaikut­tavuus saavutetaan harvoin yksin. Vuorovaikutus ja yhteistyö synnyttävät parhaimmillaan entistä paremmin ihmisten tarpeisiin vastaavia palveluita.

Keskeistä on määritellä, keitä museon asiakkaat ja yleisöt ovat ja toisaalta, ketkä muodostavat potentiaalisia uusia asiakas- ja yleisöryhmiä suhteessa museon tavoitteisiin. Asiakkaiden ryhmittely, asiakastiedon monipuolinen kerääminen ja hyödyntäminen sekä asiakkaiden näkeminen kehittämisen kumppaneina ovat mahdollisuuksia parempien palvelujen kehittämiseen.

Asiakkaiden ja yleisöjen rinnalla voidaan tarkastella yhteisöjä. Museon yhtei­söjä ovat ne, joiden kanssa ja osana museo toimii. Yhtei­söllinen toiminta avaa museota myös muiden toimijoiden käyttöön ja museon palvelun tarjoajan rooli muuntuu kohti mahdollistajan roolia.

Verkostojen ja kumppanuuksien merkitys kasvaa entisestään: museon verkosto rakentuu monipuolisista yhteyksistä päättäjiin, rahoittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Eri toimialojen väliset kumppanuudet edellyttävät aktiivista yhteistyötä ja uudenlaiset toimintamallit uusia kump­panuuksia vakiintuneiden rinnalle. Myös vapaaehtoistyö on tulossa vahvasti ammatillisiin museoihin Suomessa. Toisissa museoissa vapaaehtoistyö on jo vakiintunut osa toimintaa, osa vasta punnitsee siihen liittyviä mahdollisuuksia. Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan mielekästä ja merkityksellistä sekä tekijälle että työn tarjoajalle ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Kulturstyrelsen, Danish Agency for Culture: Museums, citizens and sustainable solutions

A tool for developing relevant and contemporary museums that provide access to culture for all citizens in every corner of Denmark.

Paul Hamlyn Foundation: Our Museum - Communities and Museums as Active Partners

A programme to facilitate a process of development and organisational change within museums committed to active partnership with their communities, with the ambition of affecting the museum sector more widely.

Creative museum toolkit: Connecting to Communities

Connecting to communities means above all to cooperate. This, for museums, is a means of opening up; of developing new audiences; of generating other types of relationships with its audiences; of exploring other ideas and taking advantage of new perspectives. To cooperate is to become a museum platform, which, by definition, brings together different individuals joined by their shared interests and their functions.

Sitra: Meiltä meille – Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteina on ollut mm. pyrkimys parantaa julkisia palveluita ja niiden vastaavuutta ihmisten monimuotoistuviin tarpeisiin laajentamalla kansalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. Tämä raportti kuvaa ohjelman kokeiluhankkeiden toimintamalleja, konsepteja ja tuloksia käytännönläheisesti.

Cupore: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset – katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen

Tässä selvityksessä tarjotaan yleiskuva siitä, miten osallistumisen, osallisuuden ja osallistumattomuuden käsitteet jäsentyvät tutkimuskirjallisuudessa, millaisin päämäärin ja keinoin julkinen kulttuuripolitiikka on pyrkinyt edistämään kansalaisten osallistumista ja osallisuutta sekä miten osallistumista, osallisuutta ja osallistumattomuutta on tutkittu taiteen ja kulttuurin kentällä.

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään – opas ammatillisille museoille.

Vinkkejä museoiden vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kostiainen, Aino. Suomen ilmailumuseo 2017, Kansalaisareena.