Toimintaympäristö
ja tavoitteet

Toimintaympäristö ja tavoitteet

Museon olemassaolon oikeutus syntyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Siksi toimintaympäristön tunteminen on keskeistä. Museon tulee sekä vaikut­taa toimintaympäristöönsä että antaa toiminta­ympäristön vaikut­taa toimintaansa.

Toiminta­ympäristön analyysi on lähtökohta museossa tehtäville valinnoille ja toiminnalle asetettaville vaikuttavuustavoitteille. Menetelmiä toiminta­ympäristön analysointiin on lukuisia, olennaista on tunnistaa yhteiskunnan ja museon toiminta­ympäristön muutossuunnat ja kyetä analysoimaan muuttujia yksilöllisesti. Ydinkysymyksiä ovat seuraavat: mitä mahdollisuuksia toiminta­ympäristö tarjoaa museon toiminnalle ja palveluille sekä toisaalta, mitä haasteita toiminta­ympäristön muutos aiheuttaa museon toiminnalle?

Kun toiminta­ympäristö tunnetaan, täytyy kirkastaa mihin toiminnalla pyritään vaikuttamaan. Vaikutta­vuustavoitteet muodostavat ytimen sille, miksi ja ketä varten museo on olemassa. Kun museo on pohtinut vaikuttavuustavoitteensa ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta, se pystyy lisäämään painoarvoaan yhtei­söissään ja yhteiskunnassa.

Vaikuttavuustavoitteiden pohjalta voidaan synnyttää museolle oma yksilöllinen pro­fiili. Profiloituminen tarkoittaa, että museon koko toiminta linjataan vaikuttavuustavoitteiden suuntaisesti. Profiloituakseen museon täytyy tuntea toimintaympäristönsä, asiakkaansa ja yhteisönsä sekä kirkastaa oma osaamisensa ja sisäl­tönsä.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Sitra: Megatrendit 2020

Sitran megatrendilista valottaa vuosittain eri näkökulmista niitä ilmiöitä, jotka jo tällä hetkellä vaikuttavat yhteiskuntaan ja erityisesti tulevaisuuteemme.

Sitran heikot signaalit

Sitran heikot signaalit nostavat esiin yllättäviä, ei-ilmeisiä mutta mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Tavoitteena on tuoda esille tulevaisuusoletuksia, haastaa käsityksiä tulevaisuuksista ja laajentaa mahdollisten tulevaisuuksien valikoimaa – sekä tarjota työkaluja heikkojen signaalien hyödyntämiseen.

Sitran Megatrendikortit

Sitran Megatrendikorttien avulla voi vetreyttää ja venyttää omaa ajatteluaan, ideoida uutta sekä visioida mitä tulevaisuus voisi olla.

Creative museum toolkit: Strategies for Success

Museums often look to re-invent their organisations by implementing more innovative methodologies and practices. New trends encourage museums to mix top-down political approaches with bottom-up citizen initiatives that lead to question and re-think their relationship to artists, to researchers, communities and audiences

Tilastokeskus: Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa

Julkaisussa hahmotetaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta ajan, ajankäytön ja teknologioiden näkökulmasta.