Osaaminen ja
toimintatavat

Osaaminen ja toimintatavat

Museon kriittinen osaaminen on erityisesti sitä osaamista, jota se tarvitsee asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen se on osaamista, joka auttaa museota menestymään pitkällä aikavälillä suhteessa tavoitteisiinsa. Tämän vuoksi kriittinen osaaminen tulisi tunnistaa jo museon profii­lia ja tavoitteita muodostettaessa. Vaikka osaaminen sitoutuu henkilöihin, työn monimuotoisuus aiheuttaa sen, että kriittiset osaamiset ovat yleensä erilaisten yksilöiden osaamisten summa. Näin ollen museotyössä täytyy kehittää suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti sekä yksilöiden valmiuksia että yhdessä tekemisen tapoja ja kulttuuria.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on museon menestymisen keskiössä. Pysyvä pitkäkestoinen vaikuttavuus saavutetaan vain harvoin ilman työn tekemisen iloa, työssä jaksamisesta huolehtimista ja hyvää johtajuutta. Ihmiskeskeisen toiminta­kulttuurin kulmakiviä ovat työyhtei­sön avoimuus, luottamus, vuorovaikutus sekä yhteinen vastuunotto.

Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen on pysyvä osa kaikkea ja kaikkien työtä, ei erillinen hanke tai vaihe. Jotta museo pystyy hyödyntämään toimintaympäristöstä kumpuavat mahdollisuudet, täytyy muutosta tavoitella ja haluta. Toiminnassa tarvitaan lisää joustavuutta ja ketteryyttä. Vaatimus koskee toimintatapoja, toimintakulttuuria, budjettia ja organisaatiota. Lisäksi uudistaminen vaatii ihmisten kannustamista aloitteellisuuteen sekä uusien ideoiden tuottamiseen ja kokeiluun.

Organisaation ja prosessien tulisi tukea tavoitteiden saavuttamista ja yhteistyötä. Tämän vuoksi on järkevää pohtia ensin mitä tarkoitusta varten museo toimii, minkälaisia vaikutuksia se tavoittelee ja minkälaisia palveluita tuottaa. Vasta sen jälkeen kannattaa miettiä minkälainen organisaatiorakenne, minkälaiset proses­sit tai työnjako parhaiten tukevat kokonaisuutta. Rakenteen tulisi siis seurata strategiaa, ei päinvastoin.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Erätauko -keskustelut

Kättä pidempää rakentavan keskustelun suunnitteluun, vetämiseen sekä vinkkejä keskustelun jälkeen.

Wotify: Open tools for creative teams

Wotify (what-if-I) helps creative teams design viable applications, platforms and products for education, tourism and design with a social impact, while reusing digital heritage content. Wotify is a digital kit for everyone to put the Co-creation Made Agile methodology in practise.

Responsible Research and Innovation Toolkit

Built with and for the Community of Practice

Inno-Vointi -sivusto

Sivusto tarjoaa tietoa ja tukea uudistamiseen julkisen sektorin työntekijöille, esimiehille, johdolle ja henkilöstöasiantuntijoille.

Kehitä ja kehity museossa!

Työkirja opastaa innovoimaan museoissa

Creative museum toolkit: Spaces for Yes

When re-considering the role of a museum in the larger creative economy, it is important to look for opportunities to demonstrate new values in a way that allows risk-taking and respects the institutional priorities and mission. In these ‘Spaces for Yes’ we say ‘yes’ to new ideas, ‘yes’ to new relationships, and ‘yes’ to innovation for the group.

Kehitä kokeillen: Kokeilemalla kehittämisen työkaluja

Apuvälineitä kehitystyöhön ja kokeilujen suunnitteluun

Sitra: Kokeilukulttuurivideo

Kokeilukulttuuri vastaa yhteiskunnan kiihtyvään muutosvauhtiin. Se kannustaa uusien ratkaisujen luomiseen ja haastaa käytännön tekemiseen jo konseptin raakilevaiheessa. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta.