Museo tänään

Museo tänään

Jotta museotyöllä saadaan aikaan pitkää, ylisukupolvista vaikuttavuutta täytyy kulttuuriperinnön ja taiteen merkityksen olla läsnä ihmisten elämässä tänään. Tärkeää on, että museon palveluilla on aitoa merkitystä tämän päivän ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Palvelunäkökulman tulisikin olla osa museon kaikkea toimintaa ja palveluiden tulisi tuottaa niitä vaiku­tuksia, joita museo toiminnallaan tavoittelee. Ydinkysymyksiä ovatkin: saadaanko museon palveluilla aikaan tavoiteltuja vaiku­tuksia ja perustuuko museon palveluvalikoima tietoisiin valintoihin?

Ihmisten monimuotoistuvat tarpeet luovat haasteen palveluiden tarjoajille. Palveluilta odotetaan enemmän valinnanvapautta ja yksilöllisyyttä. Toisaalta ihmiset ja yhtei­söt ovat entistä valmiimpia ja halukkaampia vaikutta­maan heille suunnattujen palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museoidenkin kannattaa ottaa asiakkaat, yleisöt ja yhteisöt mukaan palveluiden kehittäjiksi ja tarjota erilaisia osallistumiskanavia. Aito vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen avaavat museolle mahdollisuuden ymmärtää ihmisten tarpeita ja rooleja syvällisemmin. Parhaassa tapauksessa uusia museopalveluja päästään ideoimaan yhdessä puhtaalta pöydältä. Osallistavia menetelmiä ja työtapoja on tarjolla paljon ja niitä kannattaa vaihdella tarpeen ja tavoitteiden mukaan.

Museot ovat perinteisesti hyvin paikkakeskeisiä, mutta tarvitseeko asiakkaan aina tulla museoon? Voidaanko palveluita kehittää seinien ulkopuolelle, sinne missä ihmiset jo ovat? Fyysisen paikan rinnalle on tullut verkkomaailma ja tulevaisuudessa digitaalisten kokemusten ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa entisestään. Palveluiden tuottamisesta verkkoon tulee museotyönkin ydintä ja tiedon avaaminen ja museotilan laajentaminen digitaalisiin ympäristöihin edellyttää museoilta halua jakaa asiantuntijuutta ja tulla osaksi uudenlaista toimintakulttuuria.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Museums Association: Museums Change Lives

This site explores how museums can increase our sense of wellbeing, help us feel proud of where we have come from, can inspire, challenge and stimulate us and make us feel healthier.

Museoliitto: Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen

Opas keskittyy siihen, miten museoalan palveluja voitaisiin entistä enemmän kehittää yhdessä sekä museotyöntekijöiden kesken että yhteistyössä asiakkaiden ja kansalaisten kanssa.

Cupore: Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä.

Tässä julkaisussa analysoimme kuntalaisten harrastusten, kulttuuristen tarpeiden, toiveiden ja odotusten sekä kunnan palvelutarjonnan ja tarjolla olevien mahdollisuuksien kohtaamista – sekä toisaalta kohtaamisen esteitä ja palveluiden kehittämistä koskevia kipupisteitä.

The Happy Museum: A tale of how it could turn out all right

The aim of this short paper is to begin a conversation about how the UK museum sector can respond to the challenges presented by the need for creating a more sustainable future.

The Happy Museum: Re-imagining museums for a changing world; learning and evaluation

The Happy Museum Project looks at how the UK museum sector can respond to the need for a more sustainable future. Its proposition is that museums are well placed to play an active part, but may need to re-imagine some key aspects of their culture, role, expertise and purpose.